RESISTENCIA LOREN EASY 220V/5500W 3056-P2 LORENZET

RESISTENCIA LOREN EASY 220V/5500W 3056-P2 LORENZET